Partneri

Coordinating Beneficiary

WWF Mađarska

WWF je počeo s radom u Mađarskoj 1991. godine, podržavajući Birdlife Mađarska u projektima očuvanja vrsta. Ciljevi očuvanja usmjereni su na šume, rijeke i močvare, opsežno korištenje zemljišta, zaštitu određenih ugroženih vrsta i ekološke izazove u zemlji članici Europske Unije. Neumorno radimo za čovječanstvo i prirodu te da žive u harmoniji jedni s drugima. Naš cilj je očuvati biološku raznolikost, smanjiti onečišćenje, pridonijeti održivom korištenju prirodnih resursa i potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije.

Postupak koji primjenjuje WWF je kombinacija aktivne politike i podupiranje aktivnosti na terenu kako bi se osigurao radni model za obnovu i upravljanje područjem. Ciljne skupine i partneri u projektu su donositelji odluka, relevantna tijela, istraživački stručnjaci i lokalni dionici.

www.wwf.hu/en

 

 

Associated Beneficiaries

Direkcija za upravljanje vodama južnog Podunavlja

Operativno područje od 10,000 km2 Direkcije za upravljanje vodama južnog Podunavlja se uglavnom nalazi u županijama Somogy i Baranyi s manjim područjem koje se nalazi u županiji Tolna. Područje je uglavnom karakteristično brdovito, a ravna područja su smještena u sjevernom i južnom dijelu operativnog područja.

Oko 730,000 ljudi naseljava područje od 528 naselja, od kojih je samo 29 gradova, a ostatak prikazuje uzorak manje veličine naselja. Glavni primatelji, kao što su rijeka Dunav, rijeka Drava i jezero Balaton se nalaze na periferiji operativnog područja. Gustoća mreže vodotoka je 1,17 km/km2 i ta vrijednost je nekoliko puta veća od prosječne nacionalne vrijednosti. Dužina vodotoka u našem starateljstvu iznosi oko 3,290 km. Zbog velike gustoće vodotoka i brdovitih obilježja postoji veliki broj jezera (više od 600) u operativnom području.

Većina iskoristivih površinskih vodnih resursa nalazi se uz dvije rijeke, Dunav i Dravu; i da bi se zadovoljile potrebe za vodom u unutarnjim područjima jedino rješenje su rezervoari. U području djelovanja ne postoji struktura navodnjavanja. Značajniji podzemni vodni resursi nalaze se uz rijeku Dravu.

Uprava je odgovorna za 107,3 km dugu dionicu nasipa prve kategorije za zaštitu od poplava; 19,9 km se nalazi na desnoj obali Dunava od Mohács do državne granice; a 87,4 km je na lijevoj obali rijeke Drave od Tótújfalu do državne granice – zajedno sa zasipanim vodama "Pécsi-víz" i "Fekete-víz".

12 crpnih stanica na Balatonskom jezeru, uz rijeku Dunav i rijeku Dravu, u tri dijela zaštite unutarnjih voda podupire aktivnosti suzbijanja viška vode ukupnog kapaciteta 15,2 m3/s.

Direkcija za upravljanje vodama južnog podunavlja je javno tijelo koje djeluje iz državnog proračuna i zapošljava 184 državna službenika.

www.ddvizig.hu

 

Uprava nacionalnog parka Dunav-Drava

Šesti mađarski nacionalni park je osnovan 1996. godine kako bi zaštitio poplavna područja rijeka Dunava i Drave. Stoljeća dinamičkih sila koje su predstavljaje dvije rijeke stvorile su jedan od najvećih močvarnih sustava poznatih u Europi, koji se nastavlja južno izvan državne granice.

Područje djelovanja Uprave nacionalnog parka Dunav-Drava obuhvaća gotovo 1,5 milijuna hektara, a čine ga županije Baranya, Somogy i Tolna, s manjim površinama u županijama Bács-Kiskun i Fejér.

Zaštićena područja prelaze 100 tisuća hektara od kojih je 50 tisuća hektara pod najvećom zaštitom (Nacionalnog parka). Nacionalni park uz Dunav se proteže južno od ušća rijeke Sió do mađarske granice i duž cijele rijeke Drave. Uz navedeno postoji 5 područja zaštite krajolika (Boronka, Istočni Mecsek, Zapadni Mecsek, Zselic i Southern Mezőföld).

19 područja očuvanja prirode se nalazi u području djelovanja. Većina zaštićenih područja spada u ekološku mrežu EU, nazvanu Natura 2000.

Osim zaštite prirode, Uprava nacionalnog parka Dunav-Drava od svog osnutka stavlja veliki naglasak na ekološku edukaciju i ekoturizam. U cilju zadovoljavanja sve veće potražnje za ekološkim obrazovanjem i ekoturizmom, Uprava kontionuirano kreira studijske staze, gradi suvremene centre za posjetitelje, osigurava vođenje grupa, organizira konferencije, radionice i kampove za mlade te objavljuje letke, brošure, karte itd.

Uz tradicionalne studijske staze, Uprava je izradila i novu vrstu staza, e-studijske staze: vodiči za spomenute staze se mogu preuzeti s interneta. Vodiči su vrlo fleksibilni: mogu se lako promijenjiti u skladu s godišnjim dobima. Uprava nacionalnog parka Dunav-Drava svake godine organizira redovne programe, npr. promatranje tamnog neba, izlete kanuima i niz prezentacija za podizanje svijesti.

Uprava nacionalnog parka Dunav-Drava je stavila veliki naglasak na sudjelovanje u svim događajima (konferencijama, sajmovima, festivalima itd.) organiziranim u njihovom području djelovanja. Takvi događaji pružaju priliku za održavanjem kontakata s lokalnim stanovništvom. Povećanjem lokalnog kapaciteta gradnje i mogućnosti zapošljavanja, ekoturizam postaje učinkovito sredstvo za osnaživanje lokalnih zajednica i postizanje održivog razvoja.

www.ddnp.hu

 

 

SEFAG Upravitelj šumama i drvnom industrijom

Sefag Upravitelj šumama i drvnom industrijom se bavi upravljanjem preko 80 tisuća hektara državnog šumskog zemljišta u županiji Somogy, jugozapadnoj Mađarskoj. Značajan dio drvene mase koji se proizvede u njihovim šumama se obrađuje u vlastitim pilanama. Također, imaju vlastitu proizvodnju sjemena i sadnica koje se koriste u šumskoj sadnji.

Kao glavna tvrtka za upravljanje šumama u Mađarskoj, osnovna aktivnost je upravljanje područjem, s posebnim naglaskom na jelenu. Uz šumsku imovinu, SEFAG posjeduje i rekreacijski i planinarski turizam koji pridonosi turističkoj infrastrukturi. Stavili su naglasak i na obrazovanju, djeluju u „šumskoj školi” gdje djeca školske dobi provode 3-5 dana proučavajući šumu kao ekosistem, vrste koje žive u njoj i način proizvodnje drva.

Njihov PLC. se sastoji od 8 poduzeća s različitim šumskim staništima. Posjeduju strojeve koje koriste u radu u šumarstvu. U proteklim desetljećima sve je važnije upravljati šumama u skladu s potrebama očuvanja prirode, posebno u zaštićenim područjima Nature 2000.

SEFAG redovito šalje šumare da sudjeluju u radionicama i konferencijama na kojima se upoznaju s primjerima održivog gospodarenja šumama.U pojedinim šumovitim područjima kojima upravlja njihov PLC. SEFAG se suočava s protu-interesom proizvodnje drva i očuvanja prirode.

Na velikim površinama u Somogyu suočavaju se s problemom degradacije kvalitete šuma uslijed sušenja područja.

www.en.sefag.hu

 

 

Hrvatske Vode, pravna osoba za upravljanje vodama

www.voda.hr

Hrvatske vode su javna ustanova čija je djelatnost upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj s ciljem zaštite života, zdravlja i imovine od poplava te osiguranja trajne dostupnosti vode optimiziranjem gospodarskih i ekoloških potreba primjenom načela održivog razvoja.

U djelokrugu Hrvatskih voda su svi poslovi upravljanja vodama na državnoj razini i na razinama slivnih područja: od pripreme koncepcijskih rješenja, planiranja, prikupljanja sredstava i financiranja radova pa do organiziranja neposrednog izvođenja radova, organiziranja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda te obavljanja određenih poslova u vezi s organizacijom, kontrolom iskorištavanja i zaštitom voda. Hrvatske vode upravljaju vodnim dobrom i vodnim građevinama te imaju javne ovlasti u okviru kojih izdaju vodopravne i druge akte, zaključuju ugovore o koncesijama i o iskorištavanju javnog vodnog dobra i dr.

Prije više od 140 godina osnovana je prva organizacija za vodnogospodarsku djelatnost na području Republike Hrvatske. Bilo je to Nasipsko društvo u Dardi osnovano radi izvođenja regulacijskih i drugih radova za zaštitu od štetnog djelovanja voda rijeke Drave. Od tada pa do danas mijenjale su se države, politički i pravni sustavi, na što su slijedile i primjene u načinu i uvjetima organiziranja vodnogospodarskih poslova. Osnivane su i prestale djelovati vodne zadruge i vodne zajednice, različite uprave, interesne zajednice, poduzeća, radne organizacije i drugi oblici organiziranja, a sustavnom organiziranju vodnogospodarske djelatnosti pristupilo se tek 1965. godine.