O projektu

Projekt WISEDRAVALIFE rezultat je višegodišnjeg učinkovitog partnerstva. U okviru projekta sudjeluju organizacije, glavni podnositelj zahtjeva WWF Mađarska i njihovi partneri, Direkcija za upravljanje vodama južnog Podunavlja, Hrvatske vode, Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava i SEFAG Zrt. koji će pojasniti i produbiti zajedničke ciljeve prepoznate kao rezultat prethodne suradnje, predlažući specifična mjesta intervencije na terenu i provedbu tih intervencija.

Projektni partneri

Partner koordinator: WWF Mađarska

Pridruženi partneri

 • Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava
 • Direkcija za upravljanje vodama južnog Podunavlja
 • Hrvatske vode
 • SEFAG Zrt

Zahvaćena područja Nature 2000

 • Nyugat-Dráva (HUDD20054), Nyugat-Dráva-sík (HUDD20062) Közép-Dráva (HUDD20056);
 • HR1000014, HR1000015, HR1000016; HR5000014; HR5000015; HR2001308

Tri ciljna mjesta unutar ciljanog područja: Glavno korito rijeke Drave, izolirani rukavci Drave, Lankoci šuma

Zahvaćena staništa:

 • Aluvijalne šume crne johe i bijelog jasena
 • 3260 – Vodeni tokovi od nizinskih do planinskih razina s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion
 • 6440 – Aluvijalne livade riječne doline Cnidion dubii

Procijenjena veličina projektnog područja: poboljšanje opskrbe vodom na 513 hektara: promjena regulacijskih struktura na 3-5 lokacija; 2-3 km dugoročno poboljšani uvjeti pritoka

Trajanje projekta: 01.07.2018.-30.06.2023.

Budžet projekta

 • Ukupni budžet projekta: 1.785.392 €
 • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.778.392 €
 • Financijski doprinos EU: 1.057.071 € (=59,49 %)

Dobar ekološki i morfološki status rijeke Drave je najistaknutiji među svim mađarskim rijekama. Uvjeti poplavnih područja šuma mekog drveća i močvarnih šuma (91E0) uz rijeku Dravu se pogoršavaju zbog produbljivanja riječnog korita te padanja razine podzemne vode. Zbog navedenoga je vodoopskrba susjednih staništa neadekvatna te se mogu prepoznati znakovi narušavanja uvjeta. Ljudske aktivnosti imaju različite utjecaje na divljinu rijeke i na ljudski život. Međuzavisnost iskustvenih negativnih trendova zahtijeva složenu analizu učinka i planiranja rješenja.

Intervencije na terenu, koje će se provoditi tijekom projekta imaju za cilj ublažavanje propadanja korita rijeke preko kojeg namjeravamo poboljšati vodoopskrbu poplavnih šuma. Projekt doprinosi poboljšanju HUDD20054, HUDD20062, HUDD20056, HR1000014, HR1000015, HR1000016; HR5000014; HR5000015; HR2001308 uvjeta područja Nature 2000. Planiramo intervencije kako bismo postigli veći utjecaj u Dravskom koritu, na poplavno područje i na nekim mjestima Zapadne Dravske ravnice, područjima koja nisu pod direktnim utjecajem rijeke.

Provodeći potrebne ankete tijekom pripremne akcije projekta, moći ćemo izdvojiti područja gdje je potrebna terenska intervencija. Već smo odabrali niz potencijalnih mjesta implementacije tijekom planiranja projekta, koje ćemo moći birati tijekom akcije A1. Kroz procese planiranja želimo iskoristiti i nadograđivati prijašnja iskustva u Life projektima. Paralelno ćemo se dogovoriti o kriterijima planiranja uzimajući u obzir aspekte razgovora, upravljanja vodama i problem šuma popraćenih tehničkim planiranjem i procesom licenciranja.

Opseg pripremnih radnji je daleko iznad odabira terenskih intervencija. Rezultat geodetskog prikupljanja podataka i digitalne analize sedimenata, analize korištenja zemljišta i kasnija hidraulička modeliranja su dvije detaljne studije: jedna o uzrocima i pokretačima propadanja korita i jedna o mogućim mjerama i učincima ublažavanja produbljivanja korita.

U slučaju Lankoci šume pripremiti će se plan inundacijskog područja na temelju digitalnog terenskog modela područja. Na temelju plana inundacijskog područja pripremiti će se kompletan plan za zadržavanje vode. Prvi koraci terenske intervencije će se raditi u sklopu WISEDRAVALIFE projekta.

Predloženi rad u glavnom koritu rijeke Drave će se provoditi na lokacijama gdje postojeće regulacijske strukture više ne mogu obavljati svoju prvobitnu funkciju zbog brzog mijenjanja morfoloških uvjeta Drave. Srušiti ćemo, obnoviti ili izmijeniti  odabrane strukture. Uz Dravu postoji nekoliko rukavaca čije će ponovno povezivanje s glavnim tokom poboljšati povezanost površinske i podzemne vode što će poboljšati površinsku i podzemnu vezu te opskrbu poplavnih područja. Planiramo opet povezati jedan rukavac s Dravom. Na taj način će se poboljšati životni uvjeti staništa što je u interesu zajednice i doprinosi postizanju ekološkog statusa iznesenim Okvirnom direktivom o vodama. Također je povoljno u odnosu na sigurnost od poplava što se također uklapa u zahtjeve Direktive o poplavama. Svaki ponovno povezani rukavac smanjuje propadanje glavnog Dravskog korita pošto voda koja će teći rukavcem neće više gubiti energiju na produbljivanje glavnog korita.

Na trećem ciljanom mjestu u Lankoci šumi planiramo prilagoditi male objekte za zadržavanje vode na poplavnim ravnicama koje nisu direktno pod utjecajem Drave. S odgovarajućim vodnim gospodarstvom očekujemo poboljšanje najmanje 513 hektara vodoopskrbe prioritetnih staništa. Uz cilj da poboljšamo vodoopskrbu poplavnih područja šuma mekog drveća, planiramo preobraziti malu površinu šume običnog bagrema usred prirodnog staništa. Također planiramo ukloniti prisutnost običnog bagrema s najučinkovitijom kontrolnom metodom za invanzivne biljke. Tada ćemo ponovno obnoviti mjesto s različitim vrstama domaćih stabala. Na spomenutom području će biti postavljena i gnijezda za crnu rodu i kutije za gniježđenje šišmiša. Kako bi se smanjili sukobi interesa između vlasnika zemljišta i upravitelja održavanja, prilično problematičan dio zemljišta će se kupiti od privatnog vlasnika i prenijeti u državno vlasništvo pod upravljanje Uprave Nacionalnog parka Dunav-Drava.

Projekt kombinira najbolju praksu s inovativnim intervencijama, stoga može dobro poslužiti u demonstracijske svrhe. Kako bismo iskoristili ovu priliku, planiramo opsežno proširenje projekta. Predstaviti ćemo projekt nacionalnoj profesionalnoj publici preko konferencija i terenskih izleta. Osim toga, planiramo održati i edukativne akcije za projekt. Podijeliti ćemo rezultate vezane uz sektor upravljanja vodama sa svim relevantnim domaćim i prekograničnim odborima. Ti rezultati su, naime, studija utjecaja projekta na ekološke funkcije ciljnog područja te druga na socioekonomske utjecaje projekta. Na temelju projektnog iskustva i na tzv. Dokumentu o politici, poslati ćemo korisne preporuke o provedbi i reviziji svim zainteresiranim institucijama o Upravljanju riječnog sliva i Planova upravljanja poplavnim rizicima.

Koristiti ćemo i različite komunikacijske alate usmjerene na širu javnost, poticati uključivanje stanovnika u regiji i osigurati informacije o projektu i njegovim ciljevima. Očuvanje prirodnih resursa i prihvaćanje ishoda projekta se može postići samo uz pomoć angažmana lokalne zajednice. Lokalni stanovnici su najčešće i najviše pogođeni projektnim prijedlozima u Lankoci šumi. Održati će se forumi dionika kako bi se informirali stanovnici i vlasnici zemljišta o našim planovima i integriralo njihovo znanje i perspektiva u planove. Za širu javnost ćemo postaviti informativne table i obnoviti izložbu rijeke Drave u fokusu.