A projektről

A WISEDRAVALIFE pályázat a résztvevő szervezetek több éve tartó együttműködésének gyümölcse. A pályázat keretében a résztvevő szervezetek, név szerint a főpályázó WWF Magyarország és partnerei, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Hrvatske Vode (a horvát vízügyi kezelő szervezet), a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a SEFAG Zrt. pontosítják és elmélyítik a korábbi együttműködés eredményeként feltárt közös célokat, konkrét terepi beavatkozásokra tesznek javaslatot, valamint meg is kezdik ezen beavatkozások megvalósítását.

A projekt címe

Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyóvízi és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében 
projektkód: LIFE17NAT/HU/000577
rövidítés: WISEDRAVALIFE

Projekt partnerek

Koordináló kedvezményezett: WWF Magyarország

Társult kedvezményezettek:

 • Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 • Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 • Hrvatske Vode (a horvát vízügyi kezelő szervezet)
 • SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

Érintett Natura 2000 területek

 • Nyugat-Dráva (HUDD20054), Nyugat-Dráva-sík (HUDD20062) Közép-Dráva (HUDD20056);
 • HR1000014, HR1000015, HR1000016; HR5000014; HR5000015; HR2001308

Három megcélzott helyszín a célterületen belül: a Dráva főmedre, a Dráva levágott mellékágai, Lankóci-erdő

Érintett élőhelyek

 • 91E0 – Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők (Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior)
 • 3260 - Hinaras patakok  (Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation)
 • 6440 – Ártéri mocsárrétek (Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii)

A projekt által lefedett területek becsült méretei:

 • vízellátottság javítása 513 hektáron
 • folyószabályozó műtárgyak átalakítása 3-5 helyszínen
 • 1 mellékág helyreállítása 2-3 km hosszú szakaszon

Projekt időtartama: 2018.07.01-2023.06.30

Projekt költségvetése

 • Projekt teljes költsége: 1 785 392 €
 • Teljes támogatható projektköltség: 1 778 117 €
 • EU pénzügyi támogatása: 1 057 071 € (=59,45%)

A magyarországi folyók közül a Dráva büszkélkedhet a legkiválóbb ökológiai és medermorfológiai állapottal, amelynek köszönhetően olykor „Európa Amazonasaként“ is emlegetik. Az ártéri puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők (91E0) állapota azonban hanyatlásnak indult, mivel mind a folyómeder, mind a talajvíz szintje egyre csökken. Ebből kifolyólag a környező élőhelyek vízellátása elégtelen, s ezeken a területeken a szárazodás jelei mutatkoznak. Az emberi tevékenység már eddig is szerteágazó hatásokat gyakorolt a vizek élővilágára és az emberi életminőségre. A tapasztalt negatív tendenciák kölcsönös egymásrautaltsága összetett hatáselemzést és megoldáskeresést kíván. A terepi beavatkozások, amelyekre a projekt során sor kerül majd, a folyómeder mélyülésének csökkentését és egyúttal az ártéri erdők vízellátottságának javítását célozzák. A projekt a következő Natura 2000 területek állapotának fejlesztéséhez járul hozzá: HUDD20054, HUDD20062, HUDD20056, HR1000014, HR1000015, HR1000016; HR5000014; HR5000015; HR2001308. A beavatkozások segítségével szeretnénk nagyobb befolyást gyakorolni a Dráva medrére, az ártéri területekre és a Nyugat-Dráva-sík egyes részeire, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a Dráva folyóval.

A projekt előkészítő fázisában szükséges felméréseknek köszönhetően ki tudjuk jelölni a beavatkozást igénylő területeket. A projekt megtervezésekor már több lehetséges beavatkozási helyszínt is kiválasztottunk, amelyek közül az A1 akció során tovább szelektálhatunk. A tervezési folyamat egész ideje alatt szeretnénk a korábbi LIFE projektek közben szerzett tapasztalatokra építeni. Ezzel párhuzamosan megegyezés születik a tervezés kritériumairól a természetvédelem, a vízügyi kezelés és az erdőgazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével, amelyet technikai tervezés és engedélykérés követ majd.

Az előkészítő intézkedések hatálya messze túlmutat a terepi beavatkozások kiválasztásánál. A geodéziai adatgyűjtés, a digitális hordalékvizsgálat, a földhasználat-elemzés és a későbbi hidraulikai modellezés két részletes tanulmányt eredményez: az egyik a folyómeder mélyülésének okairól és hajtóerőiről szól, míg a másik a medermélyülés csökkentését célzó lehetséges intézkedéseket és azok hatásait mutatja be. A Lankóci-erdő esetében a terület digitális terepmodellezése alapján elárasztási terv, ebből kiindulva pedig egy átfogó vízmegtartási terv fog készülni. A terepi beavatkozások első lépései a WISEDRAVALIVE projekt keretében valósulnak majd meg.

A Dráva főmedrébe tervezett munkálatok olyan helyeken fognak zajlani, ahol a meglévő szabályozó struktúrák többé már nem képesek betölteni eredeti szerepüket a Dráva gyorsan változó morfológiai körülményei miatt. A kiválasztott struktúrákat lebontjuk, újraépítjük vagy módosítjuk. A Dráva mentén számos mellékág található, amelyek visszacsatolásával az ártér felszíni és felszín alatti vízellátása is jobb lesz.  Tervezzük a Dráva egyik mellékágának visszacsatolását, amivel javulni fognak a környező élőhelyek környezeti feltételei – ez közösségi érdek, és egyúttal hozzájárul a Víz Keretirányelv (az EU vízügyi keretirányelve) által meghatározott ökológiai státusz eléréséhez. A projekt az Árvízvédelmi Irányelv követelményeinek is megfelel, árvízvédelmi szempontból ugyancsak előnyös. Minél több mellékágat kötünk össze újból a főággal, a Dráva medrének degradációja annál inkább csökken, hiszen a mellékágban áramló víz nem a meder mélyítésére fogja „elpazarolni“ energiáját.

A harmadik célterületen, a Lankóci-erdőben kis vízvisszatartó műtárgyak telepítését tervezzük olyan ártéri területen, amelyek nincs közvetlen kapcsolatban a Drávával. Megfelelő vízgazdálkodás révén, reményeink szerint legalább 513 hektáron tudjuk majd javítani a kiemelt jelentőségű élőhelyek vízellátását. Az ártéri puhafás erdők vízellátásának javítása mellett egy kis kiterjedésű akácos átalakítását is tervezzük. Az inváziós fajnak számító fehér akácot a leghatékonyabb özönnövény-visszaszorítási módszer segítségével szeretnénk felszámolni. Az érintett területeket ezt követően őshonos fafajokkal fogjuk erdősíteni. A Lankóci-erdőben mesterséges fekete gólya-fészkek és denevérodúk is helyet kapnak majd. Annak érdekében, hogy mérsékeljük a földtulajdonosok és a természetvédelmi szakemberek közötti érdekellentétet, egy földterületet megvásárolunk a tulajdonosától, amelyet állami tulajdonba kerülése után a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság fog kezelni.

A projekt a legjobb gyakorlatokat innovatív beavatkozásokkal egyesíti, ezáltal demonstrációs célokra is kiválóan alkalmas. E lehetőség kiaknázása érdekében a projektet széles körben szeretnénk népszerűsíteni. A hazai szakmai közösségnek konferenciákon és terepbejárásokon keresztül tervezzük bemutatni munkánkat, valamint a projekttel kapcsolatos oktatásokat is szervezünk. A vízügyi szektort is érintő eredményeinket minden jelentős hazai és külföldi bizottsággal megosztjuk, ez a tervünk két tanulmány formájában valósul meg: a projektnek a célterület ökológiai funkcióira gyakorolt hatásáról szóló, valamint a projekt szociális és gazdasági hatását vizsgáló tanulmányok. A projekt során tapasztaltak alapján egy szakpolitikai dokumentum (Policy paper) formájában hasznos ajánlásokat fogalmazunk meg az érintett intézmények számára a vízgyűjtő gazdálkodási és az árvízi kockázatkezelési tervek végrehajtására és felülvizsgálatára vonatkozóan.

A nagyközönséget célozva különféle kommunikációs eszközöket vetünk be, hogy bevonjuk a térség lakosait és információt szolgáltassunk a projektről és annak célkitűzéseiről. A természeti erőforrások védelme és a projekt eredményeinek elfogadása csak a helyi közösségek bevonásával lehet sikeres. A helyi lakosok életét leginkább és a legközvetlenebbül a Lankóci-erdőbe tervezett változások befolyásolják. A helyiek és a földtulajdonosok tájékoztatásának céljából, valamint a helyismeretük és a szempontjaik összegyűjtésére fórumokat tartunk majd az érdekelt felek számára. A szélesebb közönséget információs táblák kihelyezésével és a Dráva folyót bemutató kiállítás felújítása révén fogjuk tájékoztatni.